Privacybeleid

Privacybeleid
Als u meer informatie wenst of vragen heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail op [email protected]

Op gsm2all.com is de privacy van onze bezoekers van het grootste belang voor ons. Dit privacybeleid document schetst de soorten persoonlijke informatie die wordt ontvangen en verzameld door gsm2all.com en hoe het wordt gebruikt.

Logboek bestanden
Net als veel andere websites maakt gsm2all.com gebruik van logbestanden. De informatie in de logbestanden bevat internetprotocol- (IP) adressen, het type browser, internetprovider (ISP), datum / tijdstempel, pagina’s waarnaar wordt verwezen / verlaat en het aantal klikken om trends te analyseren, de site te beheren, de beweging van de gebruiker te volgen rond de site en verzamel demografische informatie. IP-adressen en andere dergelijke informatie zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is.

Cookies en webbakens
gsm2all.com gebruikt cookies om informatie over de voorkeuren van bezoekers op te slaan, gebruikerspecifieke informatie op te nemen over welke pagina’s de gebruiker bezoekt of bezoekt, webpagina-inhoud aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers of andere informatie die de bezoeker via zijn browser verzendt.

DoubleClick DART-cookie
. :: Google, als externe partij, gebruikt cookies om advertenties weer te geven op gsm2all.com
. :: Google’s gebruik van de DART-cookie maakt het mogelijk om advertenties aan gebruikers weer te geven op basis van hun bezoek aan gsm2all.com en andere sites op internet.
. :: Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door de privacyverklaring van het Google-advertentie- en inhoudsnetwerk te bekijken op de volgende URL: http://www.google.com/privacy_ads.html

Sommige van onze advertentiepartners kunnen cookies en webbakens op onze site gebruiken. Onze advertentiepartners omvatten …
Google Adsense
AdMob is een advertentieservice die wordt aangeboden door AdMob Google Inc.

Deze externe advertentieservers of advertentienetwerken maken gebruik van technologie voor de advertenties en links die worden weergegeven op gsm2all.com, worden rechtstreeks naar uw browsers verzonden. Ze ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Andere technologieën (zoals cookies, JavaScript of Web Beacons) kunnen ook worden gebruikt door externe advertentienetwerken om de effectiviteit van hun advertenties te meten en / of om de advertentie-inhoud die u ziet te personaliseren.

gsm2all.com heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door externe adverteerders.

U dient het respectieve privacybeleid van deze advertentieservers van derden te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun praktijken en voor instructies over hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde praktijken. Het privacybeleid van gsm2all.com is niet van toepassing op, en we hebben geen controle over de activiteiten van dergelijke andere adverteerders of websites.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw individuele browseropties. Meer gedetailleerde informatie over cookie-beheer met specifieke webbrowsers is te vinden op de respectieve websites van de browsers.


Privacy Policy
If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at [email protected]

At gsm2all.com, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by gsm2all.com and how it is used.

Log Files
Like many other Web sites, gsm2all.com makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
gsm2all.com does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie
.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on gsm2all.com
.:: Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to gsm2all.com and other sites on the Internet.
.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ….
Google Adsense
AdMob is an advertising service provided by AdMob Google Inc.

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on gsm2all.com send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

gsm2all.com has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. gsm2all.com’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.